Szép magyar beszéd, helyes kiejtés verseny

FELHÍVÁS 

Az ELTE Fonetikai Tanszéke az Egyetemi Anyanyelvi Napok keretein belül a 2014/2015-ös tanévben is megrendezi (1939 óta 74. alkalommal) 

a „szép magyar beszéd, helyes kiejtés” versenyt.

A verseny ideje: 2015. február 27. 10:00.

Helye: Múzeum krt. 4/A Dékáni Kistanácsterem.

Jelentkezni lehet:
e-mailben a bona.judit( kukac )btk.elte.hu címen. 

Jelentkezési határidő: 2015. február 24.

 

Részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói.
A verseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, valamint a legjobbak képviselhetik az ELTE-t a pedagógusjelöltek Kazinczyról elnevezett szép magyar versenyének országos döntőjén
2015 tavaszán.

 

Versenyfeltételek

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másikat a verseny helyszínén kapják meg, s 20 perc felkészülési idő után olvassák fel. A verseny napján az indulók sorszámot húznak a helyszínen. A sorszámhúzásra hozzák magukkal a szabadon választott szöveget 6 példányban, a forrás pontos feltüntetésével!

Szempontok a felkészüléshez, a zsűri ennek alapján értékeli a felolvasást

Egy szöveg helyes interpretációja mindig tükrözi a szöveg megértését, és egyben elősegíti, hogy a hallgató is biztosan megértse azt. Felolvasáskor alapkövetelmény, hogy az olvasás az élőbeszéd hangzására hasonlítson, ne legyen mesterkélt, a felolvasó ne változtassa meg természetes hangfekvését. Mindig tartsuk szem előtt azt is, hogy egy szöveg interpretálásakor soha nem a felolvasó hangjának kell megszólalnia, hanem a szövegnek magának.

A helyes meghangosításhoz elengedhetetlenek az alább felsorolt követelmények:

  • a felolvasott szöveg értése és megértetése;

  • hibátlan olvasás;

  • tiszta artikuláció, azaz a beszédhangok helyes képzése;

  • a szövegnek megfelelő hangvétel;

  • az adott körülmények között megfelelő hangerő;

  • a szöveg kívánt tagolása beszédszakaszokra, megnyilatkozásokra, szövegegységekre, tekintettel a közléstartalomra és a grammatikai szerkesztettségre;

  • jó légzéstechnika;

  • a kiejtési szabályok megtartása, a hangkapcsolatok helyes ejtése;

  • a szupraszegmentális eszközök (hangsúlyozás, beszéddallam, szünet, tempó, ritmus, hangszínezet, hangerő stb.) adekvát alkalmazása;

  • a közismert idegen szavak, nevek helyes ejtése.

Kérjük a versenyzőket, hogy az alkalomnak megfelelően öltözzenek.